2008  46 (6) : 933-937  ISSN: 0529-1526  CN:11-1897/Q    

RESEARCH ARTICLES
 
中国分类学文献中南洋杉属两种之订正
12刘海桑*; 1刘次全
1(云南大学现代生物学研究中心 昆明 650091)
2(厦门华侨亚热带植物引种园 厦门 361002)
 
Supporting Info

 通讯作者 刘海桑 yle>
palmae@163.com    相关文章(显示 3篇)       (以下文章与本文的第一关键词相同)