2008  46(6) : 891-898    ISSN: 0529-1526  CN:11-1897/Q    

RESEARCH ARTICLES
 
中国紫草科天芥菜亚科花粉形态及其系统学意义
1刘家熙; 2席以珍*; 2张玉龙; 2宁建长; 1刘晓瑞
1(首都师范大学生命科学学院 北京 100048)
2(中国科学院植物研究所 北京 100093)
 
参考文献

 通讯作者 席以珍 Yi-Zhen XI 桠钿<   相关文章(显示 3篇)       (以下文章与本文的第一关键词相同)